කොලෙට් චක් කට්ටල තට්ටු කිරීම

 • විදුලි ටැපින් යන්ත්‍ර සඳහා කොලෙට් චක් කට්ටල තට්ටු කිරීම

  විදුලි ටැපින් යන්ත්‍ර සඳහා කොලෙට් චක් කට්ටල තට්ටු කිරීම

  මෙම ඒකකය chuck සහ tap collet වලින් සමන්විත වේ.
  චක් නූල් පිට්ටනිය සඳහා වන්දි උපාංගයක් ස්ථාපනය කර ඇත.
  විවිධ ටැප් කොලෙට් දෙකක් ඇත, එකක් අධි බර ආරක්ෂණය සහිත සහ එකක් නොමැතිව.
  අධි බර ආරක්ෂණය සහිත ටැප් කොලෙට් භාවිතා කරන විට, ටැප්-බ්‍රේක් වළක්වා ගැනීමට ආරක්ෂණ උපාංගය ස්වයංක්‍රීයව මුදා හැරිය හැක. ගෙඩි සකස් කර ඔබට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් විවිධ මුදා හැරීමේ ව්‍යවර්ථය ලබා ගත හැක.