සරඹ බිටු

  • 20 කෑලි Twist Drill Bits Combo Set

    20 කෑලි Twist Drill Bits Combo Set

    Twist Drill Bits Set මල නොබැඳෙන වානේ හරහා සිදුරු කිරීම සඳහා පරිපූර්ණයි!තියුණු, නිරවද්‍යතාවයෙන් සාදන ලද සරඹ බිටු සමඟ, මෙම කට්ටලය ඕනෑම විදුම් ව්‍යාපෘතියක ඉක්මන් හා පහසු කාර්යයක් කරනු ඇත.