ලිහිසි තෙල් පොම්පය

 • උසස් තත්ත්වයේ අත් ලිහිසි තෙල් පොම්පය

  උසස් තත්ත්වයේ අත් ලිහිසි තෙල් පොම්පය

  ● එක් එක් ලිහිසි කිරීමේ ලක්ෂ්යයේ ස්ථාවර ලිහිසි කිරීම.

  ● ආරම්භක ලිහිසි කිරීම, බලය අක්‍රිය මතක ක්‍රියාකාරිත්වය.

  ●එක් පැත්තක කපාට සැකසුම සමඟින්, තෙල් ආපසු ගලා නොයයි, ලිහිසි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික කරයි.

  ● අධික උනුසුම් ආරක්ෂාව සමඟ, මෝටරය කල් පවතින ය.

 • ද්විත්ව ඩිජිටල් සංදර්ශකය සමඟ ලිහිසි පොම්පය

  ද්විත්ව ඩිජිටල් සංදර්ශකය සමඟ ලිහිසි පොම්පය

  ● එක් එක් ලිහිසි කිරීමේ ලක්ෂ්යයේ ස්ථාවර ලිහිසි කිරීම.
  ● ආරම්භක ලිහිසි කිරීම, බලය අක්‍රිය මතක ක්‍රියාකාරිත්වය.
  ●එක් පැත්තක කපාට සැකසුම සමඟින්, තෙල් ආපසු ගලා නොයයි, ලිහිසි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික කරයි.
  ● අධික උනුසුම් ආරක්ෂාව සමඟ, මෝටරය කල් පවතින ය.