චුම්බක විදුම් යන්ත්රය

  • 35mm 50mm හෝ 120mm ධාරිතාවකින් යුත් චුම්බක හර සරඹ යන්ත්‍රය

    35mm 50mm හෝ 120mm ධාරිතාවකින් යුත් චුම්බක හර සරඹ යන්ත්‍රය

    චුම්බක විදුම් යන්ත්රය ලෝහ හරහා කැණීම සඳහා පරිපූර්ණයි.සරඹ බිටු කැරකෙන අතරතුර බලවත් චුම්බක බලකොටුවක් නිර්මාණය කරයි, එය ඝන ලෝහ හරහා පවා විදීම පහසු කරයි.යන්ත්‍රය භාවිතා කිරීමට පහසු වන අතර තෝරා ගැනීමට විවිධ සරඹ බිටු සමඟ පැමිණේ.ඔබ ලෝහ හරහා සිදුරු කිරීමට පහසු සහ කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් සොයන්නේ නම්, චුම්බක විදුම් යන්ත්‍රයකට වඩා වැඩි යමක් බලන්න එපා.