ඉක්මන් වෙනස් කිරීමේ මෙවලම් පෝස්ට්

 • යුරෝපීය මාදිලියේ පට්ටල ඉක්මන් වෙනස් කිරීමේ මෙවලම් පෝස්ට් කට්ටලය

  යුරෝපීය මාදිලියේ පට්ටල ඉක්මන් වෙනස් කිරීමේ මෙවලම් පෝස්ට් කට්ටලය

  1. කැම්-ලොක් හැන්ඩ්ල් දෘඩතා අගුල් සහ මෙවලම් රඳවනය ඉක්මනින් මුදා හරියි
  2. කැපුම් දාරයේ නිවැරදි උස විශේෂ කට්ටල ඉස්කුරුප්පු මගින් පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව සකස් කර ඇත
  3. මෙවලම් ඉවත් කිරීමකින් තොරව නැවත භූගත කළ හැක ආකෘති පත්‍ර දරන්නා සැකසුම වෙනස් නොවී පවතී
  4. විවිධ කෝණ 40 ක් (සෑම 9°කම) ලකුණුකරය සහිත පිහිටුම් ඩයල් වලින් පහසුවෙන් තෝරා ගනු ලැබේ
  5. දරන්නන් වෙනත් බොහෝ වෙළඳනාම 40 ස්ථාන මෙවලම් පෝස්ට් සමඟ හුවමාරු කළ හැකිය