විදුලි තට්ටු කිරීමේ යන්ත්‍රය

  • ටච් ස්ක්‍රීන් සහිත Universale Electric Tapping Machine

    ටච් ස්ක්‍රීන් සහිත Universale Electric Tapping Machine

    සියලුම යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, යන්ත්‍ර උපකරණ, අච්චු යන්ත්‍ර, ප්ලාස්ටික් යන්ත්‍රෝපකරණ, මුද්‍රණ යන්ත්‍රෝපකරණ, ඇසුරුම් යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදකයින්, ඉංජිනේරු යන්ත්‍ර සූත්‍ර, මෝටර් රථ යතුරුපැදි කොටස්, ගුවන් යානා එන්ජින්, රෝලිං තොග, දුම්කොළ යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සාමාන්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත සඳහා විදුලි තට්ටු කිරීමේ යන්ත්‍රය අදාළ වේ.