දර්ශක

 • දිගු පරාසයක ඩිජිටල් දර්ශකය 0.01mm සහ 0.001mm විභේදනය

  දිගු පරාසයක ඩිජිටල් දර්ශකය 0.01mm සහ 0.001mm විභේදනය

  දිගු පරාසයක ඩිජිටල් දර්ශකය

  ඕනෑම ස්ථානයක MM/අඟල් පරිවර්තනය, ඕනෑම ස්ථානයක ශුන්‍ය සැකසුම

  දැල්වෙන සංදර්ශකය මගින් අඩු වෝල්ටීයතා අනතුරු ඇඟවීම

  අතින් බලය සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීම හෝ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත කිරීම

  ප්රධාන ශරීරය වායුගෝලයෙන් සාදා ඇත

 • 0.01mm සහ 0.001mm විභේදන ඩිජිටල් දර්ශක

  0.01mm සහ 0.001mm විභේදන ඩිජිටල් දර්ශක

  කුඩා

  ඕනෑම ස්ථානයක mm/අඟල් පරිවර්තනය, ඕනෑම ස්ථානයක ශුන්‍ය සැකසුම

  දැල්වෙන සංදර්ශකය මගින් අඩු වෝල්ටීයතා අනතුරු ඇඟවීම

  අතින් බලය සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීම හෝ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත කිරීම

  ප්රධාන ශරීරය වායුගෝලයෙන් සාදා ඇත